Mae'r Polisi Preifatrwydd Data hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl i chi am y pwyntiau canlynol:

 • Pwy ydym ni a sut y gallwch gysylltu â ni;
 • Pa gategorïau o ddata personol rydym yn eu prosesu, o ba ffynonellau yr ydym yn cael data, ein dibenion wrth brosesu data personol a’r sail gyfreithiol yr ydym yn gwneud hynny;
 • Y derbynwyr yr ydym yn anfon data personol atynt;
 • Am ba mor hir rydym yn storio data personol;
 • Yr hawliau sydd gennych o ran prosesu eich data personol.

1 .RHEOLWR DATA A MANYLION CYSWLLT

Pwy ydym ni a sut y gallwch gysylltu â ni

QINGDAO ALASTIN CYNHYRCHION AWYR AGORED CO, LTDyw rhiant-gwmni yALASTIN AWYR AGORED.Eich pwynt cyswllt yw'r cwmni perthnasol ym mhob achos.Cliciwchymaam restr o'n holl gwmnïau.

Alastin morol Yn Yard 9, Nanliu Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao, Shandong Talaith, Tsieina

T+86 15806581717

T+86 0532-83875707

andyzhang@alastin-marine.com

2. CATEGORÏAU A PHWRPAS DATA

Pa gategorïau data rydym yn eu prosesu ac at ba ddiben

 

2.1 Sail gyfreithiol

Crëwyd Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE i roi hawl gyfreithiol i ddiogelu eich data personol.Rydym yn prosesu eich data ar sail y darpariaethau statudol yn unig.

 

2.2 Y data rydym yn ei brosesu a'r ffynonellau yr ydym yn eu cael

Rydym yn prosesu data personol a ddatgelir i ni mewn cysylltiad â'n gweithgareddau busnes gan weithwyr, ymgeiswyr am swyddi, cwsmeriaid, perchnogion ein cynnyrch, dosbarthwyr, cyflenwyr, darpar gwsmeriaid sydd â diddordeb yn ein cynnyrch a manylion ein cwmni, yn ogystal â chymdeithion busnes eraill;data o'r fath yw cyfeiriad a manylion cyswllt (gan gynnwys rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost) a data sy'n ymwneud â'ch swydd (ee yr arbenigedd yr ydych yn gweithio ynddo): enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, rhif ffacs, teitl swydd a gweithle.Nid ydym yn prosesu categorïau data sensitif (“arbennig”), ac eithrio data cyflogeion yn yALASTIN AWYR AGOREDac ymgeiswyr am swyddi.

 

2.3 Ein dibenion wrth brosesu data personol

Rydym yn prosesu data personol at y dibenion canlynol:

 • Cysylltiadau busnes gyda'n cwsmeriaid a chyflenwyr
 • Cofrestru ein cynnyrch
 • I anfon gwybodaeth at ein cyfranddalwyr
 • I anfon gwybodaeth at ddarpar gwsmeriaid sydd â diddordeb yn yALASTIN AWYR AGORED
 • Er mwyn bodloni gofynion swyddogol a chyfreithiol
 • I gynnal gweithgareddau gwerthu ar gyfer ein siop ar-lein
 • I dderbyn gwybodaeth trwy ein ffurflenni cyswllt
 • At ddibenion AD
 • I ddewis ymgeiswyr am swyddi

3. DERBYNWYR CYFATHREBU ELECTRONIG

Derbynwyr yr ydym yn anfon data personol atynt

Pan fyddwn wedi derbyn data at ddiben prosesu, nid ydym byth yn anfon y data hynny at drydydd partïon heb gael caniatâd penodol gwrthrych y data neu heb gyhoeddi trosglwyddiad data o’r fath yn benodol.

 

3.1 Trosglwyddo data i broseswyr allanol

Dim ond os ydym wedi dod i gytundeb sy'n bodloni'r gofynion cyfreithiol ar gyfer contractau gyda phroseswyr y byddwn yn anfon data at broseswyr allanol.Dim ond os oes sicrwydd bod lefel eu diogelu data yn briodol y byddwn yn anfon data personol at broseswyr y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

 

4. CYFNOD CADW

Am ba mor hir rydym yn storio data personol

Rydym yn dileu data personol fel sy'n ofynnol gan y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data.Os byddwn yn storio eich data ar sail eich caniatâd, byddwn yn eu dileu ar ôl y cyfnodau cadw a hysbyswyd i chi neu yn unol â chais gennych chi.

5. HAWLIAU PWNC DATA

Hawliau y mae gennych hawl iddynt

Fel gwrthrych data yr effeithir arno gan brosesu data, mae gennych hawl i’r hawliau canlynol o dan gyfraith diogelu data:

 • Hawl i wybodaeth:Ar gais, byddwn yn rhoi gwybodaeth am ddim i chi am faint, tarddiad a derbynnydd/derbynyddion y data sydd wedi'i storio a diben storio.Sgroliwch i lawr i ddod o hyd i'r ffurflen gais am wybodaeth.Os bydd ceisiadau am wybodaeth yn rhy aml (hy mwy na dwywaith y flwyddyn), rydym yn cadw'r hawl i godi ffi ad-dalu treuliau.
 • Hawl i gywiro:Os caiff gwybodaeth anghywir ei storio er gwaethaf ein hymdrechion i gadw data cywir a chyfredol, byddwn yn ei chywiro ar eich cais.
 • Dileu:O dan amodau penodol mae gennych hawl i ddileu, er enghraifft os ydych wedi cyflwyno gwrthwynebiad neu os yw data wedi’u casglu’n anghyfreithlon.Os oes sail i ddileu (hy os nad oes dyletswyddau statudol neu fudd gor-redol yn erbyn dileu), byddwn yn effeithio ar y dilead y gofynnir amdano heb oedi gormodol.
 • Cyfyngiad:Os oes rhesymau cyfiawn dros ddileu, gallwch hefyd ddefnyddio'r rhesymau hynny i ofyn am gyfyngiad ar brosesu data yn lle hynny;mewn achos o'r fath rhaid parhau i storio'r data perthnasol (ee er mwyn cadw tystiolaeth), ond ni ddylid eu defnyddio mewn unrhyw ffordd arall.
 • Gwrthwynebiad/dirymu:Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu data a gynhelir gennym ni os oes gennych fuddiant cyfreithlon, ac os cynhelir prosesu data at ddibenion marchnata uniongyrchol.Mae eich hawl i wrthwynebu yn absoliwt ei effaith.Gellir dirymu unrhyw ganiatâd a roddwyd gennych yn ysgrifenedig unrhyw bryd ac yn rhad ac am ddim.
 • Cludadwyedd data:Os ydych, ar ôl rhoi eich data i ni, am eu trosglwyddo i reolwr data gwahanol, byddwn yn eu hanfon atoch mewn fformat electronig cludadwy.
 • Hawl i gyflwyno cwyn i’r awdurdod diogelu data:Sylwch hefyd fod gennych hawl i gyflwyno cwyn i’r awdurdod diogelu data: Mae gennych hawl i gwyno i awdurdod goruchwylio, yn enwedig yn aelod-wladwriaeth eich man preswylio, eich gweithle neu leoliad y drosedd honedig, os ydych yn credu bod prosesu eich data personol wedi torri’r GDPR.Fodd bynnag, mae croeso i chi gysylltu â ni yn uniongyrchol ar unrhyw adeg hefyd.

6. FFURFLEN GYSYLLTU

Mae eich manylion, gan gynnwys data personol a gyfathrebir drwy ein ffurflenni cyswllt, yn cael eu hanfon atom drwy ein gweinydd post ein hunain at ddiben ateb eich ymholiadau ac yna’n cael eu prosesu a’u storio gennym ni.Dim ond at y diben a nodir ar y ffurflen y defnyddir eich data a chânt eu dileu ddim hwyrach na 6 mis ar ôl diwedd y prosesu.

 

7.NODYN AR DDIOGELWCH

Rydym yn ymdrechu i gymryd pob cam technegol a threfniadol posibl i storio eich data personol yn y fath fodd fel na all trydydd parti gael mynediad iddynt.Wrth gyfathrebu trwy e-bost, ni ellir gwarantu diogelwch data cyflawn, ac felly rydym yn argymell eich bod yn anfon gwybodaeth gyfrinachol trwy bost wyneb.

 

8.NEWIDIADAU I'R POLISI PREIFATRWYDD DATA HWN

Mae’n bosibl y byddwn yn adolygu’r Polisi Preifatrwydd Data hwn o bryd i’w gilydd, os yw’n briodol.Mae'r defnydd o'ch data bob amser yn amodol ar y fersiwn gyfredol berthnasol, y gellir ei galw i fyny ynwww.alastinmarine.com/privacy-polisi.Byddwn yn cyfathrebu newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd Data hwn trwywww.alastinmarine.com/privacy-polisineu, os oes gennym berthynas fusnes â chi, drwy e-bost i gyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif.

Byddwn yn falch o helpu os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd Data hwn neu ar unrhyw un o'r pwyntiau a godwyd uchod.Mae croeso i chi gysylltu â ni yn ysgrifenedig unrhyw bryd, gan ddefnyddio'r cyfeiriad post arwyneb canlynol:andyzhang, Yn Yard 9, Nanliu Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao, Shandong Talaith, Tsieina, neu gyfeiriad e-bost:andyzhang@alastin-marine.com.Gallwch hefyd gyflwyno'ch cais ar lafar i'n Hadran Diogelu Data yn y cyfeiriad uchod.Byddwn yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch cais heb oedi gormodol.